Законодателство ГИ

Какво ще бъде въздействието на първия закон за ГМО (генно модифицирани организми) върху българските граждани и околната среда?

Законът за генно модифицираните организми след дълги дискусии в Народното събрание на 29.03.2005 г. бе обнародван в държавен вестник. Благодарение на усилията на неправителствени организации (НПО), работещи в областта на околната среда, коалиция “България – зона, свободна от ГМО”, депутати, учени, партии и граждани първоначалният вариант на закона бе силно променен и в сегашният си вид отразява в голяма степен европейското законодателство.

Този закон следва да сложи край на неконтролираното освобождаване на ГМО в околната среда и неизбежното генетично замърсяване на селскостопанските култури. Това е стъпка напред, която неправителствените организации подкрепят, и се надяват, че в най-близко бъдеще ще бъде изградена системата за контрол и изготвени допълнителните разпоредби.

Ние подкрепяме:

  • Усилията на законодателната власт за опазването на изключително важни за България култури като тютюн, лоза, памук, маслодайна роза, пшеница и всички видове зеленчуци и овощни култури чрез включването им в забранителния за освобождаването им в околната среда списък.
  • Забраната за освобождаването на ГМО в териториите, включени в Националната екологична мрежа по смисъла на закона за биологичното разнообразие, както и в прилежащите им територии.
  • Забраната за освобождаване в околната среда и пускането на пазар на ГМО, съдържащи маркерни гени за антибиотична резистентност.

Въпреки създаването на условия за регулиране и контрол, законът не отразява цялостно европейското законодателство в областта на ГМО, (Регламентите 1829/2003/ЕЕС от 23.09.2003 год. - за процедурите за одобрение и контрол, 1830/2003 от 22.09.2003 год. - за проследяемост и означаване на ГМО, храни и фуражи, 1946/2003 от 15.07.2003 - за трансграничното движение на ГМО и техни продукти) свързано с генно модифицираните храни и фуражи, тяхната проследяемост и етикетиране. Законът не въвежда принципа “замърсителят плаща”, което да задължава фермерите отглеждащи трансгенни култури да носи отговорност за нанесени щети на съседни полета с не-ГМ култури.

Независимо от новоприетия закон, Коалицията продължава да отстоява своята позиция за недопускането на ГМО в България до приемането ни в ЕС. Считаме, че през този период следва да бъдат приети допълнителните разпоредби за прилагането на закона, както и необходимите промени в съответните закони за храните и фуражите.

Коалицията ще продължи с усилията си да запази България като зона, свободна от ГМО. Считаме, че приоритет за страната ни следва да бъде развитието на устойчивите форми на земеделие, като съвременни начини за земеделско производство, предоставящи възможност за конкурентоспособно земеделие и същевременно опазване на българската природа.

Връзка към Закона за ГМО
http://www2.moew.government.bg