Законодателство за органично земеделие, опазване на природата и околната среда

АГРОЛИНК участва активно в работната група за разработване новия План за развитие на селските райони 2007-2013 и в коалицията "Европейски фондове 2007-2013".

Време: 2005-2006

Председателят на АГРОЛИНК е член на Борда на Европейската група на ИФОАМ за подпомагане и лобиране за разработване на европейското законодателство за органично земеделие.

АГРОЛИНК активно лобира в процеса на разработването на законодателство, свързано със здравето на хората и природата. Особено активна дейност се провежда в областта на органичното земеделие, генно модифицираните организми, биоразнообразието и околната среда.

Генетично модифицирани организми

Закон за Генетично модифицирани организми
Време: 2004-2005
Резюме: Кампания за повишаване на информираността на обществеността за Генетично модифицираните организми
Финансираща организация: Доброволна работа

Законодателство за органично земеделие

Законодателство за органично земеделие
Време:
2000-2001
Резюме:
АГРОЛИНК участва много активно при разработването на законодателството за органично земеделие – Наредби 22 и 35 на МЗГ/2001 година. Председателят на Сдружението е член на Комисията за биологично земеделие към МЗГ.
Финансираща организация:
Доброволна работа

Законодателство по Програма САПАРД

Време:2002-2005
Резюме:
Екипът на АГРОЛИНК участва като консултант в няколко работни групи по Програма САПАРД.
Финансираща организация: Доброволна работа

Предпроектно проучване "Преглед на съществуващото законодателство и политики по отношение на ландшафтния подход за планиране и управление в Западните и Източните Родопи"

Време: 2002
Резюме: АГРОЛИНК организира проучване за законодателството в областта на земеделие, опазващо околната среда и устойчиво развитие на селските райони.
Финансираща организация: Проект за Родопите на Програмата на ООН за Развитие/Глобалния екологичен Фонд (ГЕФ). АГРОЛИНК е партньор на Сдружение Зелени Балкани.

Подкрепа на гражданското общество за реформите в екологичното законодателство

Време: 2001-2002
Резюме: Разработен е обстоен доклад за развитието на устойчивото земеделие в България.
Финансираща организация: АГРОЛИНК е партньор на НСЦ Зелени Балкани, Програма ACCESS, Делегация на ЕС в България.

Достъп до информация и участие на обществеността в процеса на прилагане на Директива 96/61 (IPPC) на ЕС в България

Време: 2001
Резюме: За насърчаване достъпа до информация и участие на обществеността в процеса на прилагане на Директива 69/61 на ЕС в България. Изработване на стратегия на НПО форума за обществено участие в последващото издаване и контрол на разрешителните. Изготвяне, издаване и разпространение на брошура, целяща да запознае обществеността с актуалното положение и последствията от прилагането на Директива 96/61/ЕС (IPPC). Разработен доклад за прилагане на Директивата в областта на животновъдството в България. АГРОЛИНК е партньор на Центъра за екологична информация и образование.
Финансираща организация: Регионален екологичен център за Централна и източна Европа - София