Растениевъдство

Принципи на органичното земеделие
(Възможно ли е ефективно земеделие без химически средства?)

Органичното земеделие означава производство, при което не само се изключва използването на синтетични средства или агро-химикали, но което управлява, дори подобрява плодородието, качеството и устойчивостта на почвата. Такова облагородяване се постига чрез отглеждането на бобови култури, зелено торене или растения със дълбока коренова система, както и чрез една подходяща многогодишна програма на сеитбообръщение, мулчиране и влагането в почвата на органични материи – с предпочитания на компост. Борбата с болестите по растенията се води чрез механичната обработка и използването на биологични или природни средства.

Тъй като на органичния фермер не е разрешено да противодейства с химични средства срещу плевели и вредители, както и да компенсира недостига на хранителни вещества, вземането на предпазни мерки е най-важното му задължение. Затова, той трябва да познава точно и да наблюдава постоянно почвата, климата, своите животни. Производителят следи за болести по растенията и заплевяване, опасност от ерозия и задържащата способност на водата, както и за добива и количествата на произведените продукти, отразяващи се непосредствено върху здравето на почвата и активността на почвените организми. Една от най-важните цели на стопанина на органична ферма е запазването и повишаването на почвеното плодородие чрез подходящите сеитбообороти, внимателно обработване на почвата, постоянно покриване на почвата с растения (мулчиране), за да се благоприятства живота в почвата и снабдяването й с органичен материал.

Земеделският производител в органичното стопанство използва различни видове растения, като ги редува правилно, в добре обмислени сеитбообръще ния, тъй като някои видове не могат да понасят определени растения-пред шественици, а и почвата се отблагодарява за промяната. Точно определени растителни видове обаче, направо подготвят почвата за точно определени култури наследници.

Всеки растителен и животински вид има много сортове, респективно породи. Земеделецът трябва и да се ориентира в многообразието им и да избере сортовете така, че те да се спогодят с климата и почвата. Модерната засаждаща техника в органичното земеделие благоприятства здравето на растенията и помага да се потискат плевелите и вредителите дотолкова, че почти да не причиняват щети.

Особено важно в една органична ферма е подпомагането на тези естествени неприятели, които са ни полезни, чрез засаждането на подходящи храсти или поставянето на помощни съоръжения за гнездене. Птиците и другите естествени неприятели могат да унищожат хиляди от вредните насекоми. Една единствена калинка например изяжда около 100 листни въшки на ден!

Вредители, болести и плевели не се унищожават с химично-синтезирани препарати, а се възпират чрез подпомагане на екологичното равновесие. Плевелът се отстранява само механично. В случай на крайна необходимост се прилага естествена растителна защита на основата на природни препарати. Много от тях вече се произвеждат и продават. Използват се също така и полезни организми за регулиране на вредителите, чрез създаването на благоприятни условия за тяхното развитие и размножаване