Какво е?

Органично земеделие – какво е това?

От една страна, органичното земеделие може да се определи като система за производство на растителни и животински продукти, при което не се използват синтетични агро-химикали - торове, пестициди, хербициди, антибиотици, растежни хормони и други производствени добавки. Това описание би могло да заблуди много хора, че органичното земеделие е против съвременните технологии. Органичното стопанство не е връщане назад, а се основава на умелото съчетаване на традиционните селскостопански практики с модерни технологии и научни изследвания. Органичното селско стопанство е насочено не толкова към продуктите, колкото към процесите и технологиите на производство.

Опазване на околната среда

Основна цел при това производство е опазване на околната среда и тя се интегрира в задачите на стопанина, за една икономически печеливша ферма неазависима от синтетични агро-химикали. Именно поради това, всички усилия на един органичен фермер за постигането на едно устойчиво стопанство, са насочени към подобряване почвеното плодородие и здравето на почвата. Органичният фермер целенасочено използва високодобивни сортове и породи, които са добре приспособени към местните агро-климатични и почвени условия.

Многофункционално

Органичното земеделие прилага концепцията за многофункционалност в практиката, отдавайки значение на биологичното разнообразие, безопасността на храната, в съчетание с пазарната ориентация на производството. Органичното селско стопанство е фундаментално за устойчивото развитие на селските райони и критично важна стъпка за бъдещото развитие на земеделието и глобалната безопасност на храните.

Целите на органичното земеделие са постижими чрез разнообразяване и интегриране със съвременните научни достижения на системите за органично селско стопанство. Управлението на растениевъдството и животновъдството е изградено чрез интегриране на такива природни процеси, като кръговрата на веществата, фиксирането на азота, възстановяване на почвата, връзката между вредители и естествени неприятели.

Начин на живот

Органичното земеделие разглежда процесите и елементите на съобществата в тяхната глобална цялост (холистичен подход); то използва процеси, които опазват околната среда, и едновременно с това позволяват производството на качествена храна и така допринасят за сигурността на обществото. Социалните цели на органичното земеделие са очевидни: избягвайки вредни за човешкото здраве пестициди, нитрати, антибиотици, стероиди, тежки метали, които влизат в хранителната верига и замърсяват почвата и водата се опазва човека.

Производството в органичната ферма е не само нейното организиране и стопанисване, а и начин на живот!