Законови рамки и стандарти

Законовата рамка в България са издадените от МЗГ

Наредба 22 от 04.07.2001 за растениевъдството
http://www.mzgar.government.bg/Eco/Eco.htm

и Наредба 35 от 30.08.2001 за животновъдството http://www.mzgar.government.bg/Eco/Naredba_biol_pr_jiv.htm

Тези наредби съответстват на европейския Регламент 20928/1991. Това позволява на продуктите произведени от българските производители да се търгуват на европейския и световния пазар.