Стани органичен фермер

Какви са стъпките към органичното стопанство?

За да може едно стопанство да се нарече органично и продуктите да са “органични”, то производителят трябва да сключи договор с добър консултант, който да разработи плана за преход към органично производство. Тъй като производството по органичния начин е твърде различно от конвенционалното, земеделският производител се нуждае и от консултации по създаването на плана за управление. Такива консултации може да получи от специализирани организации, занимаващи се с органично производство. Членството в сдружение на производители по органичния начин ще бъде от изключителна полза за отделния производител.

След преминаването на преходен период (две години за едногодишните и три години за многогодишните) стопанството може да получи сертификат и съответно и продуктите от него да бъдат означени като “органични”. В областта на животновъдството са възможни и по-кратки периоди на преустройство, ако са изпълнени точно всички разпореждания за съобразено с вида на животното отглеждане. Планът за преход включва редица елементи, като се започне от анализа на почвата и се набележат всички стъпки към технологичните промени. В препоръките на консултанта се включват и елементите на ландшафта и буферната зона на стопанството.

След като има разработен план за преход, производителят може да се обърне към официален контролен орган. Производителят и контролният орган сключват договор за контролирането на стопанството и издаването на сертификат. Сертифициращият орган включва в своите регистри производителя, който трябва да предостави информация за своето стопанство, като размер на площта, складове, мерките, които стопанинът предвижда за спазване на правилата и т.н. Следващата стъпка е контрола (инспекцията), която се извършва от наето от сертифициращия орган лице или фирма. Тази проверка включва проверка на место за използваните техники, добавки, материали и воденето на документация по производството. На основата на проверката контрольорът изготвя доклад до сертификационната комисия, която взима крайното решение. Ако докладът е положителен и комисията вземе решение, че производителят спазва стандартите, то се стига до последната, трета стъпка от системата за контрол – издаването на сертификат.